Provtryckning & täthetsprovning hus

Provtryckning, eller täthetsprovning som det ibland kallas, är ett bra sätt att säkerställa tätheten i klimatskärmen samt att den energiberäkning man har gjort för byggnaden faktiskt kan uppfyllas. Vid en täthetsprovning upptäcker man eventuella läckage i klimatskalet.

Fler och fler kommuner ställer krav på en provtryckning för att man ska få ett slutbesked på sitt bygge. Provtryckning hjälper också byggaren att bli bättre. När man genomför läcksökningar ser man vad som kan åtgärdas och bli bättre.

Villor

Provtryckning av villor eller småhus säkerställer angivna värden i energibalansberäkning. Fast pris för provtryckning inkl. 1 h läcksökning.

Flerbostadshus

Oftast provtrycker man utvalda lägenheter för att säkerställa ställda krav. Kontakta oss för prisbild.

Offentliga Lokaler

Provtryckning av hela eller avgränsade delar av lokalen. Kontakta oss för offert.

Provtryckning & Täthetsprovning

Vi utför provtryckningar enligt provningsstandarden SS-EN ISO 9972:2015. Vid en täthetsprovning tar man reda på om energiberäkningen för byggnaden går att uppnå och att byggnadens klimatskal uppfyller de krav som Boverkets byggregler ställer i BBR 9:4.

Provtryckningen görs lämpligtvis när alla, eller merparten, av genomföringarna i klimatskärmen är gjorda. Man bör göra den innan ytskikten monteras för att kunna åtgärda eventuella brister utan allt för stora ingrepp. Vi läcksöker med värmekamera eller rök och levererar en skriftlig resultatrapport samt en lista över eventuella brister eller svagheter som identifierats.

Varför ska man genomföra en täthetsprovning av huset?

Idag är det ett stort fokus på att nya byggnader ska vara klimat- och miljösmarta. En stor del i detta arbete är att se till att de hus som byggs är så energieffektiva som möjligt. Ett hus som kräver mycket uppvärmning är med andra ord inte ett miljövänligt hus.

Det finns många aspekter som påverkar uppvärmningen av ett hus. Vilken typ av isolering som finns i huset, hur välisolerat huset är samt hur tätt huset är påverkar i slutändan uppvärmningskostnaderna.

När man bygger hus med god lufttäthet minskar uppvärmningsbehovet och byggnaden blir mer energieffektiv.

Det finns många fördelar med att ha god lufttäthet i en byggnad, bland annat:

  • Lägre energianvändning = lägre uppvärmningskostnader
  • Lägre risk för fuktskador i huset
  • Högre termisk komfort (hur ett utrymme upplevs gällande temperatur och drag)
  • Lägre risk för att föroreningar och partiklar utifrån sprids till innemiljön.
  • Mindre ljudspridning
  • Minskad risk för att en brand sprider sig

Hur genomför man en provtryckning för att kontrollera byggnadens täthet?

Vid en provtryckning använder vi oss av en Blower Door vilket är en portabel fläkt som monteras i ytterdörren, fäst mot dörrkarmen.

Med en Blower Door kan man sedan antingen blåsa in luft i huset och skapa ett övertryck eller blåsa ut luft och skapa ett undertryck i byggnaden.

Tryckskillnad som uppstår tvingar ut luften genom alla eventuella hål som finns i klimatskalet.

Om byggnaden är tät krävs det endast lite luft för att skapa en tryckförändring, är byggnaden otät krävs det istället mycket luft för att skapa denna tryckförändring.

Referensprojekt för provtryckning

KONTAKTA OSS VIA FORMULÄRET NEDAN ELLER
RING OSS PÅ 0491-105 20 


    Genom att använda detta formulär accepterar du lagring och hantering av dina uppgifter på denna webbplats.
    Uppgifterna i fråga kommer att användas för att återkoppla till kund/besökare.